Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων Ποντίων

Το Προεδρείο της Ακαδημίας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα επί των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας κατά την πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου κάθε έτους με μυστική ψηφοφορία. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Γραμματέας επί των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων εκλέγονται ανά πενταετία στη συνεδρίαση του Μαρτίου,  πριν από τη λήξη της θητείας τους από τα τακτικά μέλη.

Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι ετήσια, ενώ του Γενικού Γραμματέα και του Γραμματέα επί των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων πενταετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας επί των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων και οι τρεις Πρόεδροι των Τάξεων συγκροτούν τη Σύγκλητο, η οποία έχει αρμοδιότητα σε όλα τα διοικητικά και τα οικονομικά ζητήματα της Ακαδημίας. Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου, στις οποίες προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, είναι μυστικές. Η Σύγκλητος συνεδριάζει την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και  οι συνεδρίες είναι είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη.

Το Προεδρείο της κάθε Τάξης αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς εκλέγονται ανά διετία στη συνεδρίαση του Μαρτίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους από τα τακτικά μέλη της κάθε Τάξης.

 Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων.

 Ο Πρόεδρος υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Ακαδημίας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ακαδημίας.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τον αντικαθιστά πλήρως ο Αντιπρόεδρος.

 Τα μέλη του Προεδρείου της Ακαδημίας καθώς και τα μέλη του Προεδρείου των Τάξεων μπορούν να λαβαίνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Επιτροπών έχοντας συμβουλευτικό χαρακτήρα και δικαίωμα ψήφου.

 Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα επί των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτωντα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις ανακοινώσεις της Ακαδημίας. Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών και προτείνει για επικύρωση στη Σύγκλητο το διορισμό ή την απόλυση των υπαλλήλων της Ακαδημίας.

 Ο Γραμματέας επί των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου και της Ολομέλειας της Ακαδημίας τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Συντάσσει τις ανακοινώσεις της Ακαδημίας τις οποίες και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

 Η τριμελής Επιτροπή των οικονομικών της Ακαδημίας διαχειρίζεται τα εισοδήματα της και κάθε χρόνο υποβάλλει στη συνεδρίαση της Συγκλήτου τονΜάιο τον προϋπολογισμό του έτους  προς έγκριση. Επίσης στην ίδια συνεδρία της Συγκλήτου υποβάλλει τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς .

 Ο Πρόεδρος της κάθε Τάξης συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Τάξης, προεδρεύει σε αυτές, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις και τα θέτει για έγκριση στη Σύγκλητο. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τον αντικαθιστά πλήρως ο Αντιπρόεδρος.

 Ο Γενικός Γραμματέας της Τάξης,  κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τάξης και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Συντάσσει έκθεση με τα πεπραγμένα της Τάξης. Η έκθεση υποβάλλεται στην Σύγκλητο της Ακαδημίας.

 Οι αποφάσεις σε όλα τα όργανα της Ακαδημίας παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

 Η Ολομέλεια της Ακαδημίας αποφασίζει για την εκλογή των μελών, την εκλογή του Προεδρείου της Ακαδημίας και την απονομή βραβείων και αριστείων. Η κάθε Τάξη εκλέγει το Προεδρείο της.

Τα μέλη της Ολομέλειας φέρουν το διακριτό τίτλο του Ακαδημαϊκού.

Μέχρι την πλήρη εκλογή όλων των μελών της Ολομέλειας της Ακαδημίας για την ανάπτυξη της λειτουργίας της ορίζονται οι:

 

Πρόεδρος:  Έλενα Β.Μ. Παπαδοπούλου (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ WIU)

Αντιπρόεδρος:  Αθανάσιος Πετρίδης (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ ΕΜΠ)

Γενικός Γραμματέας:   Χαράλαμπος Παρτσαλίδης  (Χειρούργος Οδοντίατρος)

Γενικός Γραμματέας των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων:   Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων)


 Πρόεδροι Τάξεων


Πρόεδρος Πρώτης Τάξης Βασιλειάδης Χαράλαμπος (Διπλ.  Μηχανικός ΑΠΘ/ Διδάκτωρ NYU)

Αντιπρόεδρος: Ταχτσίδης Χρήστος  (Πτυχ. Ιατρικής USM /Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μόσχας)


Πρόεδρος Δεύτερης Τάξης Κωνσταντινίδης Θεόδωρος (Πτυχ. Φιλοσοφικής ΑΠΘ/ Διδάκτωρ Uversität Tübingen)

Αντιπρόεδρος: Ηλιάδου Σοφία  (Πτυχ. Φιλοσοφικής ΑΠΘ/ Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΑΠΘ)

Πρόεδρος Τρίτης Τάξης  Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος (Πτυχ. Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων )

Αντιπρόεδρος: Τσακαλίδης Παύλος  (Πτυχ. Θεωρητικής Μηχανικής /Διδάκτωρ ΜουσικήςΠανεπιστημίου Βουκουρεστίου )

Η θητεία των ανωτέρω ξεκινά στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.