Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων Ποντίων


Επιδημιολογική Μελέτη 

 Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος εντοπίζονται στην ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα οι περισσότερες ασθένειες να ξεκινούν από την μόλυνση του περιβάλλοντος.

 Συνολικά το 30% των ασθενειών σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα, η οποία και μπορεί να ευθύνεται για μέχρι και 5% των θανάτων. Επομένως πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, και κυρίως όσων ζουν στις πόλεις. Είναι επίσης ένα πρόβλημα από το οποίο δεν μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προστατευτεί από ένα επικίνδυνο καταναλωτικό προϊόν αποφεύγοντας τη χρήση του. Επιπλέον, πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν κάνει διακρίσεις, επηρεάζοντας όλους του ανθρώπους - ενήλικες, βρέφη, ηλικιωμένους, ασθενείς, ευαίσθητες ομάδες και άλλους.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει σημαντικά και την ρύπανση του αέρα των εσωτερικών χώρων, αφού η εξωτερική ρύπανση μπαίνει στο εσωτερικό των κτηρίων από τα ανοίγματα τους -παράθυρα και πόρτες. Oι κυριότερες ομάδες ατμοσφαιρικών ρύπων είναι: τα οξείδια του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, το όζον και άλλοι φωτοχημικοί οξειδωτές, τα οξείδια του αζώτου, τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια, και ιδιαίτερα αυτά με μικρή αεροδυναμική διάμετρο. Η δράση των ατμοσφαιρικών ρύπων σχετίζεται με τη συγκέντρωσή τους, με το εύρος της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που χαρακτηρίζουν διαφορετικά βιομηχανικά και αστικά περιβάλλοντα. Η παρούσα πρόταση έχει ως αντικείμενο τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία με έμφαση στα κρούσματα της επιδημίας του κορωνοϊού και στην ασφάλεια των εργαζομένων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας . 

Παράλληλα μέσα από την έρευναθα αναπτυχθεί ένα πρωτοποριακό σύστημα – υπηρεσία ασφάλειας, υγείας και υγιεινής για τον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα θα γίνει μελέτη για την επίδραση σε: 

• καρδιαγγειακά νοσήματα, 

• πνευμονοπάθειες, 

• οξεία και χρόνια ισχαιμία του κεντρικού νευρικού συστήματος

 Τέλος θα αναπτυχθεί και 24ωρη υπηρεσία παροχής συμβουλών και α' βοηθειών on line σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω θα έχουν ως αποτέλεσμα την προαγωγή υγείας του πληθυσμού της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την εξοικονόμηση της δημόσιας δαπάνης για την καταπολέμηση των ασθενειών. 

Για να είναι όμως αποτελεσματική μια προσπάθεια προαγωγής της υγείας απαιτείται πρώτον η καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών του πληθυσμού και δεύτερον η σχεδίαση συγκεκριμένων και εξειδικευμένων πολιτικών και προγραμμάτων αγωγής υγείας. Με βάση λοιπόν αυτή την βασική αρχή σχεδιάστηκε η πρόταση που σαν βασικό του στόχο έχει την καταγραφή της υγείας του πληθυσμού της περιοχής σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα κρούσματα από κορωνοϊό και την σχεδίαση/καθιέρωση ενός μόνιμου προγράμματος δράσης που σαν βασική του επιδίωξη θα έχει την ασφάλεια και την προαγωγή της υγείας. 

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διακριτές αλλά και ταυτόχρονα συμπληρωματικές δράσεις, δηλαδή: • Την καταγραφή των αέριων ρύπων και της υγείας του πληθυσμού.

• Την καταγραφή των κρουσμάτων κορωνοϊού (ανάλυση επαγγελματικής κατάστασης, ηλικίας, σωματικής δραστηριότητας, διατροφικής συνήθειας και μέτρων ασφαλείας στην εργασία των ασθενών). 

• Την ανάπτυξη 24ωρης υπηρεσίας παροχής συμβουλών και α' βοηθειών on line σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις. 


 Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 1. Εκμάθηση αρχαίας ελληνικής γλώσσας (διαδικτυακά) 

 α. είδος Κουρίκουλου: λειτουργικό 

 β. διδακτική προσέγγιση: ερμηνευτική σε παροντική και μελλοντική διάσταση 

 γ. διδακτική μεθοδολογία: αναλυτικοσυνθετική, συγκριτική, ολιστική, κειμενοκεντρική 

 δ. πρόθεση: εύρεση ταυτότητας (εθνικής και ατομικής), καλλιέργεια του ανθρώπου στο σύνολό του 

 ε. σκοπός: διαπίστωση του ενιαίου της ελληνικής γλώσσας, της αειχρονίας της και της διαχρονικής και συγχρονικής της διάστασης 

 στ. στόχοι: 

     1. πληρέστερη γνώση της ιστορικής και κοινωνιολογικής διάστασης της ελληνικής γλώσσας 

     2. εμπλουτισμός της νεοελληνικής γλωσσικής κατάρτισης και αντίληψης 

     3. έμπρακτη ανεύρεση και διαπίστωση της αειχρονικής, συγχρονικής και διαχρονικής διάστασης της γλώσσας μας. (Η αρχαία γλώσσα μας είναι ελληνική, όχι ξένη) 

    4. κατανόηση της γλώσσας ως φορέα πολιτισμού και ως ζωντανού ορφανισμού, που ρέει και υπόκειται και αυτή στην ηρακλείτεια συμπαντική ροή και μεταβολή. 

 ζ. μέσα διδασκαλίας: αρχαιοελληνικά, νεοελληνικά, βυζαντινά και διαλεκτικά (κυρίως της ποντιακής διαλέκτου), αφού η ποντιακή διάλεκτος, λόγω του ιωνικού υποστρώματός της, μπορεί να γίνει η γέφυρα υπαγωγής στην αρχαία και αντιστρόφως αναγωγής στην επίσημη νεοελληνική μας γλώσσα. 


 2. Η μουσική εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία και γυμνάσια με ειδίκευση στη ελληνική μουσική 

 Η θεματική περιοχή, στην οποία εμπίπτει η εν λόγω έρευνα, είναι η Διδακτική της ελληνικής δημώδους παράδοσης. Αυτή αποτελεί την πατροπαράδοτη πολιτισμική κληρονομιά, που εκφράζει τα ήθη, τα έθι-μα, τον χαρακτήρα και υπό μια έννοια την ιστορία του ελληνικού λαού. Η διδασκαλία της συνήθως πραγματοποιείται σε πολιτιστικούς συλλόγους εμπειρικά από ερασιτέχνες μουσικούς ή τραγουδιστές. Η διδασκαλία της στα σχολεία σε επιστημονικό επίπεδο αποτελεί πολύ ενδιαφέρον πεδίο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα υπάρχουν μερικές έρευνες που εξετάζουν το φαινόμενο αυτό, αλλά οι προτάσεις αυτές συνήθως έχουν μονόπλευρες προσεγγίσεις. 

Αυτές αποτελούνται από: 

 1) συλλογές τραγουδιών: α) μόνο με στίχους, β) με στίχους και συγχορδίες, γ) με τις καταγραφές σε ευρωπαϊκή ή βυζαντινή σημειογραφία, δ) με τις καταγραφές σε ευρωπαϊκή ή βυζαντινή σημειογραφία και στίχους, 

2) μεθόδους εκμάθησης των παραδοσιακών οργάνων, βασιζόμενες συνήθως σε καταγραφές σε ευρωπαϊκή ή βυζαντινή σημειογραφία και λιγότερο σε καταγραφές σε ευρωπαϊκή ή βυζαντινή σημειογραφία και στίχους, 

3) εγχειρίδια για τη διδασκαλία της μουσικής στα σχολεία από το δημοτικό έως το γυμνάσιο, βασιζόμενα συνήθως σε καταγραφές σε ευρωπαϊκή ή βυζαντινή σημειογραφία και στίχους,

4) εγχειρίδια για διδασκαλία της μουσικής στα σχολεία που περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ιστορία της μουσικής και δεν περιλαμβάνουν την επαφή με τη ζωντανή μουσική εκπαίδευση. Η πρωτοτυπία της προτεινόμενης μεθόδου συνίσταται στον συνδυασμό εκμάθησης των παραδοσιακών οργάνων της Ελλάδας σε συνδυασμό με το τραγούδι βασισμένο στην ελληνική δημοτική, βυζαντινή και λαϊκή μουσική. Προτεινόμενα μουσικά όργανα είναι τα εξής: πνευστά, δοξαρωτά, νικτά και κρουστά, κατά την επιλογή του κάθε εκπαιδευτή. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν σε γενικές γραμμές όλα τα όργανα ή να επιλέξουν κάποιο από αυτά για μελέτη σε βάθος. Κατά τη διάρκεια την εκπαίδευσης όλοι οι μαθητές απαραίτητα μαθαίνουν να τραγουδούν ατομικά και παράλληλα συμμετάσχουν σε χορωδιακά και οργανικά σύνολα. 

Τελικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία πολυφωνικών χορωδιακών συνόλων και οργανικών συνόλων ελληνικών παραδοσιακών οργάνων βασισμένων στα μουσικά κομμάτια που αποτελούν το μουσικό θησαυροφυλάκιο του λαού της Ελλάδος. Η διδασκαλία σε τακτική βάση σε τμήματα που αποτελούνται από τη μια από μαθητές διαφορετικών φυσικών ικανοτήτων και από την άλλη διαφορετικών επιπέδων μουσικής προπαίδειας δημιουργεί έναν βαθμό δυσκολίας. Αυτή καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτές της μουσικής που πρέπει να επιλέξουν έναν τρόπο που πρέπει να είναι και κατανοητός σε όλους αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένος. Το έργοαφορά εκπαίδευση μέσα από διαδικτυακά σεμινάρια. Τα σεμινάρια απευθύνονται στους δασκάλους μουσικής στα σχολεία σε επίπεδο δημοτικού-γυμνασίου αλλά και στους καθηγητές των μουσικών γυμνασίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδος. 

 Γενική οργάνωση των σεμιναρίων 

  Διάρκεια του μαθήματος: 45΄ 

  Συχνότητα: εβδομαδιαία 

 Διάρκεια όλων των μαθημάτων: δύο εξάμηνα 

  Συνολικά μαθήματα: 48 (24x2) 

 Οργάνωση του πρακτικού μέρους των σεμιναρίων

 • Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου από την πλατφόρμα Zoom, ή άλλη. 

• Στο τέλος του κάθε μαθήματος θα υπάρχουν Τεστ με 3 ερωτήσεις που θα χορηγηθούν και πρέπει να απαντηθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Για να περάσει στο επόμενο μάθημα ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει σε 60% των ερωτήσεων.

 • Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας το τεστ μπορεί να επαναληφθεί με διαφορετικές ερωτήσεις από την τράπεζα ερωτήσεων.

 • Στο τέλος του κάθε μαθήματος στους μαθητές θα στέλνεται ένα αρχείο PDF με τη σύντομη περιγραφή του μαθήματος και τις βιβλιογραφικές αναφορές.

 • Σε περίπτωση που προκύπτουν απορίες από τους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον εκπαιδευτή του προγράμματος. 

• Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν Εξετάσεις, που θα αποτελούνται από Τεστ με 15 ερωτήσεις. Για να περάσει στο επόμενο εξάμηνο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει στο 60% των ερωτήσεων. 

• Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν επίσης Εξετάσεις, που θα αποτελούνται από Τεστ με 25 ερωτήσεις και την Πρακτική Εφαρμογή της ύλης του προγράμματος. Για να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και πάρει τη Βεβαίωση ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων. Μετά το τέλος των σεμιναρίων θα εκδοθεί Βιβλίο με την περιγραφή της μεθόδου διδασκαλίας που θα αποστέλλεται στους εκπαιδευόμενους που θα περάσουν όλη τη ύλη του προγράμματος και θα πάρουν τη Βεβαίωση. 


 3. Διδακτική της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας 

 Η θεματική περιοχή, στην οποία εμπίπτει η εν λόγω έρευνα, είναι η Διδακτική της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας. Η διδασκαλία σε μεικτά τμήματα αποτελεί μια καθημερινότητα, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί της Γερμανικής. Υπάρχουν ελάχιστες έρευνες στον ελλαδικό χώρο, οι περισσότερες από τις οποίες, μάλιστα, εξετάζουν το φαινόμενο σε γενικότερο πλαίσιο, (Μανούσου, 2017˙ Μπελέση, 2009˙ Προβελεγγίου, 2013˙ Χριστόφη, 2015˙ Kanella, 2019) ή εστιάζουν σε μία συγκεκριμένη παράμετρο ετερογένειας, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες (Τσακαλίδου, 2020α, 200β˙ Tsakalidou, Koufokotsiou & Gaganis, inprint). Θα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον να διεξαχθεί μία έρευνα, με στόχο να καταγράψει με συστηματικό τρόπο την ποικιλομορφία που υπάρχει στην τάξη της γερμανικής γλώσσας και να εντοπίσει ποιοι είναι οι τρόποι που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί, για να διαχειριστούν την ανομοιογενή τάξη. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η ετερογένεια σε όλες τις εκφάνσεις της (μαθησιακή ετοιμότητα, μαθητές με εξαιρετικά ταλέντα, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μετανάστες, κ.λπ.).

 Στόχοι της έρευνας είναι: 

(α) Η καταγραφή των διαφορετικών υποπεριπτώσεων που αποκλίνουν από τον τυπικό μαθητή στο πλαίσιο της τάξης της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας (μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με εξαιρετικά ταλέντα, μετανάστες, κ.λπ.) και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).

 (β) Με ποιους τρόπους, τεχνικές, τροποποιήσεις στη διδασκαλία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τη διαφορετικότητα στο πλαίσιο της τάξης; Θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικός ο τρόπος αντιμετώπισης της ετερογένειας; Θεωρούν ότι η επιμόρφωσή τους είναι επαρκής για να αντιμετωπίσουν την ετερογένεια στο πλαίσιο της τάξης.
 Μελέτη προστασίας μοναστηριακής κληρονομιάς 

Το  έργο αποσκοπεί στην καταγραφή μοναστηριών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα γίνει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης η οποία θα περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική κάτοψη των κτηρίων, την καταγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τις ενεργειακές δαπάνες και τις ενεργειακές απαιτήσεις. Θα μελετηθεί το μικροκλίμα της περιοχής καθώς και το εσώκλιμα των κτηρίων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό επηρεάζει ειδικά στα κτήρια-μνημεία, τους θησαυρούς τέχνης (όπως αγιογραφίες, ιερά βιβλία με ιστορική αξία, κλπ) που διαθέτουν. Κατόπιν θα προταθούν τρόποι δημιουργίας εσωκλίματος που θα συνιστούν ατμόσφαιρα διατήρησης των θρησκευτικών κειμηλίων και αγιογραφιών. Παράλληλα θα γίνει προσεκτική περιβαλλοντική προσέγγιση ώστε τα κτήρια διατηρώντας πάντα την αρχιτεκτονική τους κληρονομιά, να καταστούν από πλευράς ενεργειακής κάλυψης αυτόνομα και πράσινα. Έτσι, ακόμα και απομονωμένα μοναστήρια που η ηλεκτροδότηση και η ενεργειακή τους κάλυψη μέχρι τώρα ήταν αδύνατη, θα μπορέσουν αυτόνομα πλέον να ηλεκτροδοτηθούν και να καλύψουν ενεργειακά τις ανάγκες τους. Τέλος, στα κτήρια-μνημεία θα μελετηθούν μέτρα ασφάλειας των μνημείων που θα δένουν αρμονικά με το περιβάλλον, ενώ με χρήση νέων τεχνολογιών θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και των πλέον απομακρυσμένων μνημείων. Επίσης, θα μελετηθεί η χάραξη μοναστηριακών μονοπατιών μεταξύ  δύο γειτονικών περιοχών και θα δημιουργηθεί σχετικό εγχειρίδιο που θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια του έργου, το υλικό που θα συλλεχθεί και θα παραχθεί, θα δημοσιευθεί μέσω του διαδικτύου αφενός στο ευρύτερο κοινό της Ελλάδας και αφετέρου στη διεθνή κοινότητα. Τα αποτελέσματα από την καταγραφή, συλλογή και μελέτη του υλικού, θα αξιοποιηθούν στη διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη πράσινων ενεργειακών δράσεων άμεσα σχετιζόμενων με την ευρύτερη περιοχή. Όλα τα ανωτέρω, θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος , θα τεθούν τα θεμέλια για την υιοθέτηση μεθοδολογιών και πρακτικών που θα εφαρμοστούν σε παρόμοια προγράμματα ευρύτερης κλίμακας.